หลักสูตรที่สร้างจากประสบการณ์จริง

หลักสูตรที่จะสร้างความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เกิดเป็นวิสาหกิจที่มีศักยภาพและยั่งยืนในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิสาหกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีและการค้าในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร TEBC ?

  • สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ด้วยการสารสกัดงานวิจัย
  • คิดค้นสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • เพิ่มมูลค่าของสินค้าและแบรนด์ด้วยการจดสิทธิบัตรพร้อมวางแผนธุรกิจให้มั่นคง
  • วางแผนการเงินพร้อมลุยตลาดยุคดิจิทัล
  • เปิดมุมมองช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาและแนวคิดของหลักสูตร TEBC

เป็นที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยของเราขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเอกลักษณ์และทรัพยากรที่หลากหลาย รวมถึงบุคลากรในประเทศมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นไอเดียในการผลักดันผู้ประกอบการและธุรกิจ SME ไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เป็น New Engine of Growth ของประเทศ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ดำเนินการร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งจับมือกับภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ในด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางออกสู่ตลาดโลก จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของผู้ประกอบการรายย่อยในไทย คือ ไม่สามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและยังขาดศักยภาพในการผลักดันแบรนด์ของตนเองให้ไปสู่ระดับสากลได้ ดังนั้น จึงเกิดหลักสูตร TEBC (Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างหลักสูตร หลักสูตร TEBC เป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900