หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก

(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic)

หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการได้พัฒนาแนวคิด รูปแบบการทำธุรกิจและมองหาช่องทางใหม่ๆ  ในการต่อยอดและขยายธุรกิจของตนเองไปสู่ตลาดโลก โดยหลักสูตร TEBC จะสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มาในรูปแบบของการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้ในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจ สร้างตลาดใหม่ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

ทำไมถึงควรเรียน TEBC

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ภาพบรรยากาศในรุ่นที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการ และบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเราในคอร์สเรียน หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก นี้

หลักสูตรนี้จะเริ่มในอีก

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900